Środowiskowe Laboratorium Bio-Optyki

w Katedrze Inżynierii Biomedycznej

Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

modernizacja Laboratorium dofinansowana przez MNiSW

nr grantu 6180/IA/119/2012

http://www.ibp.pwr.wroc.pl/res/logo.png

 

 

 

 

 

Badania w dziedzinie szeroko rozumianej bio-optyki, zwanej też optyką biomedyczną bądź biofotoniką, prowadzone są w Katedrze Inżynierii Biomedycznej przez trzy zespoły:

 

Laboratorium Biofizyki Agregatów Makrocząsteczkowych,

 

Grupę Bio-Optyki

 

i Zespół Biospektroskopii.

 

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr grantu 6180/IA/119/2012), rozszerzono znacznie możliwości badawcze Katedry.

 

Inwestycje aparaturowe obejmują:

 

1.  Zestaw do wytwarzania i charakteryzacji nanostruktur,

 

2.  Zestaw optyczny na bazie mikroskopu konfokalnego do obrazowania układów biologicznych i biomateriałów,

 

3.  Zestaw spektroskopowy do badań strukturalnych

 

Zestaw do wytwarzania i charakteryzacji nanostruktur

 

Laboratorium 02/D1

 

Zastosowanie:

Zestaw do wytwarzania i charakteryzacji nanostuktur składający się z układu homogenizatora wraz z przystawką do ekstruzji, systemu detekcji analitycznej (HPLC) oraz systemu detekcji fizykochemicznej służy do badań przedklinicznych w dziedzinie innowacyjnych preparatów nanostrukturalnych. Charakteryzacja biofizyczna i fizykochemiczna preparatów farmakologicznych jest pierwszym etapem prac nad nowymi lekami w fazie przedklinicznej. Wprowadzenie nowej generacji preparatów farmaceutycznych z grupy kierowanych nośników leków opartych na nanostrukturach wymaga jakościowo różnej metodologii badawczej niż w przypadku preparatów klasycznych, do czego nieodzowne są badania w wyżej opisanym układzie.

 

Osoba kontaktowa:

Prof. dr hab. inż. Marek Langner marek.langner@pwr.wroc.pl

 

Powrót

 

Zestaw optyczny na bazie mikroskopu konfokalnego do obrazowania układów biologicznych i biomateriałów

 

Laboratorium 04/D1

 

 

Zastosowanie:

Aparatura jest stosowana do realizacji prac badawczych w zakresie charakteryzacji struktur biologicznych i bio- i nanomateriałów. W szczególności prowadzone są następujące prace: (i) optyczna identyfikacja bakterii i ocena liczebności kolonii z zastosowaniem wybranych algorytmów przetwarzania informacji obrazowej; (ii) charakterystyka optyczna domieszkowanych nanomateriałów o działaniu antybakteryjnym i  materiałów do fotodynamicznej terapii antybakteryjnej; (iii) badania nad ulepszonym oddziaływaniem fotodynamicznym z wykorzystaniem nanomateriałów; (iv) badania bioprocesów zachodzących w materiałach biologicznych na poziomie molekularnym.

 

Osoby kontaktowe:

dr hab. Marta Kopaczyńska, marta.kopaczynska@pwr.wroc.pl

dr inż. Agnieszka Ulatowska-Jarża, agnieszka.ulatowska-jarza@pwr.wroc.pl

 

Powrót

 

Zestaw spektroskopowy do badań strukturalnych

Laboratorium 04a/D1

Zastosowanie:

Zestaw spektroskopowy do badań strukturalnych składa się ze spektrometru FT-Ramana z mikroskopem MicroStage, mikroskopu FTIR, przystawki ATR z grzaną elektrycznie płytką GladiATR i wieloodbiciowej elektrycznie grzanej płytki do przystawki Gateway. Służy do szeroko zaprogramowanych badań zarówno materiałów biologicznych, jak i nieorganicznych, oznaczania ich składu i struktury na podstawie analizy drgań grup funkcyjnych badanych substancji. Wykorzystywany jest m.in. do badania:

ü  właściwości biomechanicznych skóry (ważnych przy przeszczepie skóry);

ü  zmian strukturalnych komponentów krwi i innych tkanek indukowanych promieniowaniem z zakresu bliskiej podczerwieni (w celu opracowania nowej procedury przechowywania płytek krwi w bankach krwi i blokowania aktywacji płytek krwi w czasie krążenia pozaustrojowego);

ü   depozytów obecnych w aorcie (istotne z punktu widzenia chorób miażdżycowych);

ü  właściwości mechanicznych nowych smarów.

Osoby kontaktowe:

dr hab. inż. Małgorzata Komorowska, prof. PWr

e-mail: malgorzata.komorowska@pwr.wroc.pl

dr inż. Sylwia Olsztyńska-Janus

e-mail: sylwia.olsztynska@pwr.wroc.pl

 

 

Powrót